نظام ,قداست ,قدرت ,نظام قدرت ,نظام کنونینظام کنونی  در معناي واقعی  آن فراتر از ابزاريست براي سركوب و خشونت و موثرترين ابزار تخريب طبيعت اجتماعي انسانها  و ارزش‌هاي  اخلاقي جامعه‌و تحريف و پنهان‌سازي حقيقت مي‌باشد این نظام براي بازسازي شكلي و ظاهري خودوماندن در حیطه قدرت رسوبات 5000 هزارساله کره خاکی  را به سده‌ي 21 انتقال داده در جايي كه نظام قدرت  ،‌آئین و شرع ،‌حاکم بر جامعه باشد،‌ درجايي كه آزادي و برابري وجود نداشته باشد نمي‌توان از انسان و حيات انساني بحث به‌ميان آورد. و این در حالي است  كه نظام کنونی  از راه قداست خدايي مشروعيت مي‌يابد،‌ حاكميت مرد نيز از طريق قداست دولت مشروعيت پيدا مي‌كند. نظام قداست خدایی بر محوريت مرد شکل گرفته است. خانواده همانند  یک دولت كوچك توسط مرد اداره می شود وهر مردي خويش را همانند صاحب يك «خان‌نشين» تصور مي‌كند.به ميزاني كه در يك خانواده زن و فرزند بيشتري وجود داشته باشد، مرد كسب اعتماد و شرف مي‌نمايد،‌ اگر زن را با وضعيت موجودش از زير سلطه‌ي مردبيرون آورند، موارد بسيار اندكي تحت نام نظام قدرت باقي مي‌ماند. انگار «انحصار مرد» بر روي جهانِ زن، سرمايه‌ای  است كه در طول تاريخ تمدن بر روي جامعه برقرار نموده‌اند؛ و صدالبته قوي‌ترين و كهن‌ترين انحصار هم هست.

منبع اصلی مطلب : ماف و زانیاری
برچسب ها : نظام ,قداست ,قدرت ,نظام قدرت ,نظام کنونی
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : خشونت علیه زنان درسیستم آخوندی جمهوری اسلامی